Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities 

Antés, gevestigd te Vlimmeren, ondernemingsnummer: 0754755812, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 3: Identiteit van de onderneming

Antés
Het Laar 57
2340 Vlimmeren
België

Email: info@antes-shop.be

Ondernemingsnummer:  0754755812

Naam zaakvoerder: Anthe Raeymaekers

Artikel 4: Bestelling
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

5.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via info@antes-shop.be.
Indien dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies.  Is dit niet het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

5.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. De retourkosten zijn voor eigen rekening. De klant dient dan op eigen kosten het pakket terug te sturen naar onderstaand adres: Antés, Het Laar 57, 2340 Vlimmeren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Wanneer de klant de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst verzendt, wordt deze niet meer geaccepteerd en voeren wij geen terugbetaling uit. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten (€5,00). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 

Artikel 7: Betaling
Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit bancontact/mistercach, visa of mastercard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

Artikel 8: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Onze prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, de fabrikant de tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 9: Uitvoering/ verzending
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 20 werkdagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1-2 werkdagen via Bpost of Post.NL. Levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,00 aangerekend. Dit zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor of in de parcelshop en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt. 

Wij rekenen voor bestellingen boven aankoopbedrag van €50 geen verzendkosten aan. Voor de verzending van sieraden reken we €1,99 aan, zonder track & trace. Indien de koper wel track & trace wenst, kan dit worden aangeduid en betaalt de koper €5,50 voor de verzending. Voor alle andere producten zijn de verzendkosten €5,50. Hier zit dan ook standaard een track & trace bij. Voor zendingen naar Nederland betaalt de koper €7,05, hier zit dan ook standaard een track & trace bij.

Indien de koper kiest zonder track & trace te versturen, is de koper verantwoordelijk voor de verzending van het pakketje. Mocht het pakketje toch niet toekomen, is Antés niet aansprakelijk.

Artikel 10: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 11: Binding
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 

Artikel 12: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 13: Overmacht

Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de geleden schade voor de koper.   

Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  

Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is.  

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.